Ja esat pamanījuši saita kļūdu vai nekorektus datus - Jūs varat sazinaties ar mums pa e-pastu birinka@inbox.lv

Cienījamie saimnieki, Lūdzam Jūs atsūtīt savu mīluļu bildes. Pēc iespējas labākā kvalitātē. Norādiet suņa šķirni un vārdu.

Ar cieņu
administrācija


KLUBA STATŪTI:

Pieņemti un apstiprināti biedrības kopsapulcē
2005.gada 27.janvārī, Rīgā

 

NACIONĀLĀ ČAU ČAU  UN PRIMITVO ŠĶIRŅU SUŅU KLUBA
STATŪTI
 1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

  1.1.
  Biedrības nosaukums ir Nacionālais čau čau un primitīvo šķirņu suņu klubs (oficiālais nosaukums NČČ un PŠSK, kurš tiek lietots šajos statūtos).
  1.2.
  NČČ un PŠSK ir dibināts 2001.gada 20.decembrī.
  1.3.
  NČČ un PŠSK ir fizisku personu apvienība, kas uz brīvpratības pamata apvieno LR iedzīvotājus.
  1.4.
  NČČ un PŠSK ir juridiska persona ar savu simboliku =, zīmogu un norēķinu rēķiniem (tai skaitā valūtā) bankā. Logo ir dubults aplis – centra čau čau suņa attēls, starp abām dubultā apļa līnijām pulksteņa ršdītāja virzienā izkārtots uzraksts „Nacionalais čau čau un primitīvo šķirņu suņu klubs”.
  1.5.
  NČČ un PŠSK savā darbībā vadās pēc saviem statūtiem, Latvijas kinoloģiskās federācijas (LKF) statūtiem un nolikumiem, Latvijas Republikas likumdošanas.
  1.6.
  NČČ un PŠSK pārstāv savus biedrus Latvijas kinoloģiskajā federācijā.
  1.7.
  NČČ un PŠSK darbojas Latvijas Republikas teritorijā.
  1.8.
  NČČ un PŠSK juridiskā adrese ir Kr.Barona 90-24, Rīga LV-1001


 2. DARBīBAS MĒRĶI, UZDEVUMI UN METODES

  2.1.
  NČČ un PŠSK uz peļņu neorientētie mērķi ir:
  2.1.1.
  attīstīt un popularizēt klubā reģistrēto šķirnu audzēšanu Latvijā;
  2.1.2.
  pārstāvēt savu biedru kopējās intereses valsts, pašvaldību institūcijās, Latvijas kinoloģiskajā federācijā.
  2.2.
  NČČ un PŠSK uzdevumi ir:
  2.2.1.
  apvienot klubā reģistrēto šķirņu suņu audzētājus;
  2.2.2.
  izstrādāt kluba sekmīgai darbībai nepieciešamos normatīvos dokumentus;
  2.2.3.
  organizēt pasākumus (izstādes, sacensības u.c.) ar dzīvnieku eksponēšanu;
  2.2.4.
  koordinēt kinoloģisko darbību savu biedru vidū;
  2.2.5.
  veikt darbu ar saviem biedriem, lai popularizētu un iedzīvinātu suņu labturības jautājumus;
  2.2.6.
  palīdzēt biedriem vērtīga ciltsmateriāla iegādē;
  2.2.7.
  rūpēties par kluba biedru izglītības līmeņa paaugstināšanu ar kinoloģiju saistītos jautājumos;
  2.2.8.
  apkarot visa veida komerciālo tirdzniecību ar suņiem biedrības ietvaros;
  2.3.
  NČČ un PŠSK darbības metodes ir:
  2.3.1.
  normatīvo dokumentu izstrāde savu mērķu un uzdevumu īstenošanai;
  2.3.2.
  līgumu, vienošanos slēgšana ar valsts, pašvadību institūcijām, citām juridiskām un fiziskām personām;
  2.3.3.
  speciālistu un ekspertu piesaiste;
  2.3.4.
  sadarbība un iekļaušanās Latvijas Republikas un starptautisko organizāciju sastāvā, ja to darbība nav pretrunā ar LKF un Starptautiskās kinoloģiskās federācijas statūtiem;
  2.3.5.
  citas metodes saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
  2.4.
  Savās saistībās NČČ un PŠSK atbild ar visu tai piederošo mantu. Biedrības biedri nav atbildīgi par NČČ un PŠSK saistībām un parādiem. NČČ un PŠSK neatbild par tās biedru saistībam un parādiem.

 3. BIEDRU UZŅEMŠANAS UN IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

  3.1.
  NČČ un PŠSK biedri ir fiziskas personas no 16 gadu vecuma, kuras atzīst un pilda NČČ un PŠSK  un Latvijas kinoloģiskās federācijas statūtus.
  3.2.
  Lai kļūtu par NČČ un PŠSK  biedru, pretendents raksta iesniegumu pēc noteikta parauga, kuru izskata biedrības Valde 2 nedēļu laikā.
  3.3.
  Biedrības NČČ un PŠSK biedrs vainlaikus var būt citu biedrību un nodibinājumu biedrs, ja šo organizāciju statūti nav pretrunā ar NČČ un PŠSK  un LKF statūtirm.
  3.4.
  Par biedrības NČČ un PŠSK  biedru nevar kļūt fiziska persona, kura izslēgta no kadās citas LKF sastāvā esošas biedrības, ja izslēgšanas pamats ir LKF statūtu un nolikumu pārkāpums.
  3.5.
  Kluba Valde ir tiesīga apturēt biedra darbību NČČ un PŠSK  paziņojot par to biedram rakstiski, sekojosos gadījumos:
  3.5.1.
  ja noteiktajā termiņā nav nomaksāta biedra nauda;
  3.5.2.
  ja biedrs nepilda kopsapulces vai Valdes lēmumus;
  3.5.3.
  ja biedrs rupji vai atkārtoti pārkāpj NČČ un PŠSK un LKF statūtus;
  3.6.
  Saņemot v lēmumu par biedra darbības apturēšanu, biedrs var iesniegt apelāciju NČČ un PŠSK kopsapulcei

 4. BIEDRU TIESīBAS UN PIENAKUMI

  4.1.
  NČČ un PŠSK biedriem ir tiesības:
  4.1.1.
  piedalīties NČČ un PŠSK kopsapulcē ar balsstiesībām;
  4.1.2.
  piedāvāt savu kandidatūru ievēlēšanai NČČ un PŠSK Valdē un citos pārvaldes orgānos;
  4.1.3.
  saņemt regulāru informāciju par LKF lemjošo struktūru pieņenmtajiem lēmumiem;
  4.1.4.
  piedalīties kluba un LKF rīkotajos pasākumos;
  4.1.5.
  ievērojot biedrības statūtus, patstāvīgi darboties;
  4.1.6.
  iesniegt visās biedrības un LKF pārvaldes institūcijās savus priekšlikumus;
  4.1.7.
  piebiedroties starptautiskajām organizācijām, kuru statūti nav pretrūna ar LKF statūtiem.
  4.2.
  NČČ un PŠSK biedru pienākumi ir:
  4.2.1.
  ievērot LKF un biedrības statūtu un citu direktīvo dokumentu prasības;
  4.2.2.
  pildīt biedrības Valdes un LKF lemjošo institūciju lēmumus;
  4.2.3.
  regulāri nomaksāt biedra naudu līdz tekošā gada 1.martam;
  4.2.4.
  saudzīgi apieties ar biedrības un LKF īpašumu.

 5. BIEDRīBAS PĀRVALDE

  5.1.
  Biedrības parvaldes institūcijas ir nacionalā čau ča un primitīvo šķirņi suņu kluba kopsapulce un valde

 6. BIEDRīBAS KOPSAPULCE

  6.1.
  Biedrības kopsapulce ir augstākā lēmējinstitūcija. To sasauc reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 01. martam. Ja tās sasaukšanu kavē svarīgi iemesli, valde var kopsapulci atlikt līdz traucēkļu novēršanai, bet ne uz ilgāku laiku kā 2 mēneši.
  6.2.
  Uzaicinajumu uz kopsapulci kopa ar tās dienas kārtību nosūta kartam biedram ne vēlāk kā 4 nedēļas pirms kopsapulces norises dienas.
  6.3.
  Biedrības Valdes locekļi kopsapulcē piedalās bez balsstiesībām.
  6.4.
  Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse balsstiesīgo biedru.
  6.5.
  Biedrības prezidents ir arī kopsapulces darba priekšsēdētājs. Ja viņš kopsapulcē nepiedalas, tad par kopsapulces darba priekšsēdētāju kļūst kāds no valdes locekļiem.
  6.6.
  Kopsapulci vada no biedru vidus izvirzīts pārstāvis.
  6.7.
  Lēmumu pieņemšana notiek atklāti balsojot, ja kopsapulce nenolemj citādi.
  6.8.
  Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā puse +1 balss no klātesošo skaita.
  6.9.
  NČČ un PŠSK kopsapulce:
  6.9.1.
  noklausās un apstiprina biedrības prezidenta un revīzijas komisijas atskaiti par biedrības darbību atskaites periodā;
  6.9.2.
  apstiprina atskaites perioda finansu atskaiti un pieņem nakamā perioda budžeta plānu;
  6.9.3.
  aizklāti vai atklāti balsojot ievēl uz 3 gadiem prezidentu un četrus Valdes locekļus;
  6.9.4.
  ievel uz 3 gadiem Revīzijas komisiju;
  6.9.5.
  lemj jautājumu par biedru izslēgšanu no biedrības ar ¾ klātesošo balsu vairākumu;
  6.9.6.
  izdara grozījumus un labojumus statūtos ar ¾ klātesošo balsu vairākumu;
  6.9.7.
  nosaka biedrības darbības virzienus un principus;
  6.9.8.
  izlemj jautajumu par biedrības iestāšanos citās organizācijās un izstāšanos no tām;
  6.9.9.
  nosaka iestāšanās u biedra naudas apmēru.
  6.10.
  Biedrības kopsapulcei ir tiesības:
  6.10.1.
  izteikt neuzticību un pārvēlēt biedrības prezidentu, Valdi un revīzijas komisijas locekļus;
  6.10.2.
  uzticēt savas pilnvaras konkrētu jautajumu risināšanai biedrības Valdei.

 7. ĀRKĀRTAS KOPSAPULCE

  7.1.
  Ārkārtas konferenci sasauc ar biedrības Valdes lēmumu:
  7.1.1.
  pēc prezidenta, 2/3 Valdes locekļu vai Revīzijas komisijas pieprasījuma;
  7.1.2.
  ja to rakstiskā veidā pieprasa vismaz 1/10 biedrības biedru
  7.2.
  Valde sasauc ārkārtas kopsapulci ne vēlāk kā 45 dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas dienas.
  7.3.
  Uzaicinājums uz Ārkārtas kopsapulci jāizsūta biedriem ne vēlāk kā 2 nedeļas pirms tās norises.
  7.4.
  Ārkārtas kopsapulces uzdevums ir izskaitīt jautajumus, kuri ir par iemeslu tās sasaukšanail dienas kārtība var iekļaut arī jebkurus citus aktuālus jautājumus.
  7.5.
  Ja Ārkārtas kopsapulce tiek sasaukta pēc Revīzijas komisijas pieprasījuma, tad tās priekšsēdētājs vai kāds no locekļiem kļūst par kopsapulces darba priekšsēdētāju.

 8. NACIONĀLĀ ČAU ČAU UN PRIMITīVO ŠĶIRŅU KLUBA VALDE

  8.1.
  Valdi veido biedrības prezidents un kopsapulcē ievēlētie Valdes locekļi
  8.2.
  Biedrības izpildinstitūcija ir prezidents, kurš pārstāv NČČ un PŠSK klubu
  8.3.
  Izpildinstitūcija:
   
  8.3.1.
  veic biedrības organizatorisko un finansiālo darbību;
   
  8.3.2.
  rīkojas ar NČČ un PŠSK  īpašumu un līdzekļiem, realizējot biedrības statūtos noteiktos mērķus un uzdevumus.
  8.4.
  Valde sēdē var piedalīties Revīzijas koisijas priekšsēdētājs vai viņu pārstāvis, kuram ir tikai vārda tiesības.
  8.5.
  Valde sanak ne rētāk kā 2 reizes gadā.
  8.6.
  Valde realizē kopsapulces pieņemtos lēmumus un lemj visus ar biedrības darbību saistītos jautājumus, izņemot tos, kurus statūti vai kopsapulce deleģē citiem.
  8.7.
  Valdes sēdi vada biedrības prezidents vai tā prombūtnē kāds no Valdes locekļiem.
  8.8.
  Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās  vairāk ka puse tās locekļu.
  8.9.
  Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta sēdes vadītajs un protokolists.
  8.10.
  Valdes lēmumi, kas skar biedru intereses un darbību, tiek izsūtīti visiem biedriem 30 dienu laika pēc sēdes norises.
  8.11.
  Valde:
  8.11.1.
  apstiprina štatu sarakstus, finansu atskaites;
  8.11.2.
  apstiprina biedrības gada bilanci, izdevumu tāmes;
  8.11.3.
  apstiprina biedrības darba planu tekošajam gadam;
  8.11.4.
  izstrādā un apstiprina biedrības nolikumus un citus darba dokumentus;
  8.11.5.
  izskata ar savu biedru darbību saistītos jautājumus, pieņem lēmumus par apbalvojumu piešķiršanu un soda sankciju – brīdinājuma, rājiena, biedra darbības apturēšanas piemērošanu biedriem.

 9. REVIZīJAS KOMISIJA

  9.1.
  Revīzijas komisiju veido 3 locekļi, kurus ievēl kopsapulcē.
  9.2.
  Revīzijas komisija no sava vidus ievēl komisijas preikšsēdētāju, vietnieku un sekretāru.
  9.3.
  Revīzijas komisijas sastāvā nevar ievēlēt Valdes locekļus vai štata darbiniekus.
  9.4.
  Revīzijas komisija kontrolē NČČ un PŠSK Statūtu un kopsapulces lēmumu izpildi, pārbauda biedrības Valdes saimnieciskās un finansu darbības atbilstību LKF Statūtiem.
  9.5.
  Ne retāk kā reizi gadā veic biedrības darbības revīziju. Revīzijas aktus iesniedz biedrības Valdei.
  9.6.
  Revīzijas komisija ir tiesīga pieprasīt Valdei nepieciešamības gadījumā pieaicināt speciālistus uz līguma pamata.
  9.7.
  Par revīzijas rezultātiem komisija ziņo biedrības kopsapulcei.
  9.8.
  Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdēs piedalās 2/3 revīzijas komisijas biedru. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, ja balsis dalās līdzīgi, tad izšķirošā ir revīzijas komisijas priekšsēdētāja balss.

 10. BALSOŠANA

  10.1.
  Ja attiecīgajos normatīvajos dokumentos nav paredzēts citādi, tad jautājumus izšķir ar vienkāršu balsu vairākumu. Atturēšanās nozīme noraidījumu.
  10.2.
  Balsot un iesniegt priekšlikumus drīkst tikai tie biedri, kas paredzētajā termiņā pilnībā samaksājuši biedra naudu.

 11. NACIONĀLĀ ČAU ČAU UN PRIMITīVO ŠĶIRŅU KLUBA FINANSES

  11.1. NČČ un PŠSK finanses veido:
    11.1.1.
  ikgadējie biedra naudas maksājumi;
    11.1.2.
  juridisko un fizisko personu ziedojumi;
    11.1.3.
  ienākumi no biedrības rīkotajiem pasakumiem;
    11.1.4.
  citi maksājumi saskaņā ar spēkā asošajiem likumiem.
  11.2.
  Biedro naudu veido noteikta pamatsumma, kura tiek iemaksāta katru gadu līdz 1. martam, LKF konferences noteiktā galvas nauda no katra biedra, dalības maksas zootehniskajos pasākumos.
  11.3.
  Ja kāds biedrs nav nomaksājis biedra naudu noteiktaja termiņā, tad viņš tiek uzskatīts kā izstājies no biedrības. Lai atjaunotu savu statūsu, viņam biedrībā jāiestājas no jauna.
  11.4.
  Biedrībai ir naudas līdzekļi (tai skaitā valūtā), īpašums un citas materiālās vērtības.
  11.5.
  Par finansu gadu uzskata kalendāro gadu.
  11.6.
  Biedrības līdzekļi tiek izmantoti statūtos paredzēto uzdevumu īstenošanai, tai skaitā:
    11.6.1.
  telpu īrei un komunālajiem maksājumiem;
    11.6.2.
  pasta, telefona, faksa, interneta apmaksai;
    11.6.3.
  vērtīga vaislas materiāla iegādei;
    11.6.4.
  NČČ un PŠSK vadības komandējuma ceļa un uzturēšanās izdevumu apmaksai;
    11.6.5. biedrības reklamēšanai;
    11.6.6.
  paraksta tiesības uz biedrības finansu dokumentiem iz šādām personām: pirmais paraksts – prezidentam, otrais paraksts – grāmatvedim (vai kasierim).
  11.7.
  Biedrībai ir tiesības:
    11.7.1.
  patstāvīgi noteikt savu līdzekļu izlietošanu un sadali
    11.7.2.
  veikt jebkura veida saimniecisko darbību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu;
    11.7.3. norakstīt nolietotās materiālās vērtības.

 12. BIEDRīBAS REORGANIZĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTīBA

  12.1.
  Biedrība tiek reorganizēta vai izbeidz savu darbību saskaņa ar kopsapulces lēmumu, ja par to nobalso ¾ balsstiesīgo delegātu.
  12.2.
  Biedrības kopsapulce ievel likvidācijas komisiju, kas NČČ un PŠSK īpašumu pēc norēķināšanās ar debitoriem un kreditoriem novēl dzīvnieku patversmei.

Statūti apstiptināti biedrības Nacionālais čau čau un primitīvo šķirņu suņu klubs kopsapulcē Rīgā, 2005. gada 27.janvārī.

Biedrības NČČ un PŠSK prezidente: / I. Baumerta /


 

RUS lv ENG eng

 
 

footer_lat